Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu na trhu a neustály nárast cien vstupných materiálov sú ceny uvedené pri produktoch iba informačné.

V prípade záujmu o cenovú ponuku napíšte prosím na e-mailovú adresu lucia.hankova@mentorshop.eu.

Obchodné podmienky
 1. Webovú stránku www.mentorshop.eu vlastní firma Mentor sp.j. so sídlom v Przyrowo 14 B, 78-320 Połczyn-Zdrój, Poľsko.

 2. Výhradným distribútorom produktov firmy Mentor sp.j. pre Slovensko je Ing. Lucia Hanková, Hollého 200/18, 073 01 Sobrance.

 3. Tovary prezentované v katalógu na webovej stránke www.mentorshop.eu sú dostupné pre fyzické, ako aj pre právnické osoby.

 4. Ceny všetkých tovarov, a to bez DPH aj vrátane DPH, sú uvedené v eurách.

 5. Proces výroby produktov sa začne vykonávať až po prijatí záväznej, podpísanej objednávky na e-mailovú adresu: lucia.hankova@mentorshop.eu. Objednávky je možné zasielať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 6. V prípade, že údaje uvedené v objednávke sú neúplné alebo chybné, objednávka tovarov nebude akceptovaná a výrobný proces sa nezačne.

 7. Prijatie každej objednávky je potvrdené mailom alebo telefonicky.

 8. Vykonávanie objednávok a dodávanie produktov je možné iba na území Slovenskej republiky.

 9. Všetky produkty ponúkané v katalógu na webovej stránke www.mentorshop.eu sú pre zákazníkov dostupné v slovenskom jazyku.

 10. Na základe žiadosti zákazníka je vo výnimočných prípadoch možné dohodnúť sa na výrobe špecifických a jedinečných produktov podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Cena je vtedy stanovená individuálne po dohode s objednávateľom vopred.

 11. Každý produkt je vyrábaný až po definitívnom odsúhlasení grafického návrhu produktu objednávateľom. Personalizácia, čiže ologovanie produktu, je zahrnuté v cene každého produktu.

 12. Termín realizácie je dohodnutý vždy individuálne. Záleží od náročnosti zákazky a intenzity výrobného procesu v danom období. Orientačný termín dodania produktov je od 30 dní do 4 mesiacov.

 13. Ak nie je vopred dohodnuté inak, dodanie tovarov bude realizované na adresu uvedenú v objednávke.

 14. Dopravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovarov a je potrebné ich k cene pripočítať. 

 15. Štandardne je tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou. Iný spôsob doručovania je so zákazníkom dohodnutý vopred.  

 16. Dopravné náklady, ktoré sa dohodnú pred výrobou objednaných produktov, sú iba orientačné. Skutočné dopravné náklady záležia od reálnej váhy produktov, rozmerov a vzdialenosti doručovania zásielky. Skutočné dopravné náklady sú zákazníkovi oznámené mailom alebo telefonicky po tom, čo ich reálne vyčísli prepravná spoločnosť. Následne sú súčasťou vystavenej faktúry, ak vopred nie je dohodnuté inak. 

 17. Tovar si môže zákazník prebrať osobne u výrobcu alebo distribútora. Táto skutočnosť musí byť vopred dohodnutá. Dopravné náklady sú v tomto prípade alikvotne krátené.

 18. Objednaný tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny. Všetky produkty sú majetkom firmy Mentor sp.j., resp. distribútora.

 19. V prípade, že faktúra nebude uhradená do 7 dní od dátumu splatnosti faktúry, má firma Mentor sp.j., resp. distribútor, právo tovar predať ako prebytočný alebo ho deinštalovať a odviesť do svojho sídla firmy. V takomto prípade sa dopravné náklady na opätovný prevoz produktov stávajú záväzkom objednávateľa.

 20. V prípade väčšej objednávky si firma Mentor sp.j. vyhradzuje právo realizácie objednávky postupne po častiach.

 21. Ak je objednávateľom fyzická osoba, možným spôsobom platby za tovar je iba úhrada pri prebratí tovaru od kuriéra (na dobierku) alebo úhrada na základe zálohovej faktúry vopred pred začiatkom výrobného procesu. V prípade, že je to nevyhnutné, si firma Mentor sp.j., resp. distribútor, vyhradzuje právo vyžadovať platbu za tovar na základe zálohovej faktúry vopred ešte pred začiatkom výrobného procesu aj od právnickej osoby.

 22. Firma Mentor sp.j. nenesie zodpovednosť za nepredvídateľné okolností ohrozujúce výrobu objednaných produktov, ktoré nemôže ovplyvniť. O takejto situácií je zákazník bezodkladne informovaný.

 23. Firma Mentor sp.j. zodpovedá za správnosť cien jednotlivých produktov uvedených v katalógu na internetovej stránke www.mentorshop.eu, ako aj za časovú dostupnosť týchto produktov. V prípade, že dôjde k zmene ceny alebo dostupnosti produktov v procese objednávania, firma Mentor sp.j., resp. distribútor, bude zákazníka bezodkladne informovať o tejto zmene. V takejto situácií má zákazník právo odstúpiť od objednávky.

 24. Webová stránka www.mentorshop.eu využíva súbory cookies. Administrátorom stránky je firma: Mentor sp.j. so sídlom Przyrowo 14/9, 78-320 Połczyn-Zdrój, NIP: 672-18-82-542, zapísaná do Registra podnikateľov vedeného Regionálnym súdom v Koszalinie, IX oddelenie Krajského súdneho registra pod číslom KRS 0000616907. Viac informácií o súboroch cookies sa môžete dozvedieť v časti uvedenej na stránke pod názvom „Čo sú cookies?“.

 25. Oznámenie reklamácie musí zákazník zaslať doporučenou poštou na adresu Ing. Lucia Hanková, Hollého 200/18, 073 01 Sobrance alebo na mailovú adresu: lucia.hankova@mentorshop.eu.

 26. Reklamácie týkajúce sa mechanického poškodenia počas transportu tovaru sa budú posudzovať iba v okamihu odovzdania/prevzatia tovaru za prítomnosti zamestnanca prepravnej spoločnosti. Podmienkou prijatia takejto reklamácie je spísanie reklamačného protokolu so zamestnancom prepravnej spoločnosti.

 27. V prípade obdržania chybného tovaru, tovaru nezhodného s odsúhlaseným grafickým návrhom alebo tovaru nezhodujúceho sa s vopred dohodnutými špecifikáciami, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo jeho vrátenie. V prípade, že sa jedná iba o drobný nedostatok, ktorý sa dá aj po doručení produktu jednoducho odstrániť, bude zákazník po vzájomnej dohode usmernený o ďalšom postupe.   

 28. V prípade, že bola reklamácia tovaru oznámená, je firma Mentor sp.j., resp. distribútor, povinný zvážiť oprávnenosť tejto reklamácie do 30 dní od jej obdržania.

 29. Výrobca deklaruje objednávateľovi záruku kvality na dodané produkty v rozpätí 24 mesiacov.

 30. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia, vandalizmus, neočakávané udalosti a prirodzené opotrebenie.

 31. Záruka sa považuje za neoprávnenú v prípade nesprávnej montáže, prevádzky alebo údržby objednaného tovaru.

 32. Záruka sa nevzťahuje na pravidelnú ochranu drevených elementov impregnačnými prostriedkami.

 33. Počas záručnej doby sa výrobca zaväzuje k vykonaniu bezodplatných nápravných opatrení v termíne dohodnutom s objednávateľom. Ak výrobca poškodenia nespôsobil, nie je povinný tieto opatrenia vykonať.

 34. Všetky drevené konštrukcie sú vyrábané z prirodzene vysušeného dreva, ktoré pochádza z poľských lesov a je certifikované FSC a/alebo PEFC certifikátom. 

 35. Ak nie sú drevené exteriérové produkty okamžite osádzané v teréne, musia byť skladované vo vhodných podmienkach, a to na mieste, ktoré je dobre vetrateľné, chránené pred slnkom a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Podmienky by sa mali čo najviac približovať prirodzeným podmienkam exteriéru. Za spôsob a podmienky skladovania zodpovedá zákazník. Ak sú produkty alebo ich časti uskladnené nesprávne, nie je možné ich reklamovať. Napríklad: ak by boli vonku nízke teploty a zákazník by vniesol drevené produkty do teplej miestnosti, produkt by vystavil vysokým teplotným výkyvom, čo by spôsobilo vznik nadrozmerných trhlín. Takýto produkt by viac nepodliehal reklamácií, pretože bol nesprávne skladovaný.  

 36. Častokrát sú produkty na nevyhnutný čas transportu zabalené v prepravným ochranných materiáloch (napr. fóliách). Ochranné materiály musí zákazník po prebratí produktov od dopravcu čo najrýchlejšie odstrániť a produkty uskladniť  v podmienkach, ktoré sú uvedené vyššie. Ak by zákazník ochranné prepravné materiály neodstránil, mohlo by dôjsť k zapareniu dreva, čo by spôsobilo zhoršenie kvality produktu. Takýto produkt by viac nepodliehal reklamácií, pretože bol nesprávne skladovaný.  

 37. Drevo je organický materiál, ktorý pod vplyvom počasia a poveternostných podmienok neustále pracuje. Počas životnosti exteriérových drevených produktov môžu na dreve vznikať malé praskliny, ktoré však nemajú vplyv na kvalitu a bezpečnosť produktov. Ohrozenie bezpečnosti môže nastať až pri trhlinách širších ako 8 mm, u ktorých je možné zachytenie prstov detí. V prípade vzniku takýchto trhlín, bude zákazníkovi počas záručnej doby zdarma doručený materiál určený na ich vyplnenie a odstránenie vzniku nebezpečenstva. 
 38. Výstupy vznikajúce v tvoriacom procese ako servisné činnosti webovej stránky www.mentorshop.eu (projekty, vzorky, ukážky, skúšobné potlače a iné podobné vstupné činnosti) sú majetkom firmy Mentor sp.j. a podliehajú zákonu o autorských právach.

 39. Firma Mentor sp.j. nesúhlasí s kopírovaním obrázkov, grafík, fotografií, obsahu (obzvlášť technického), filmov z internetovej stránky www.mentorshop.eu ani s reprodukciou, modifikáciou, sprístupňovaním verejnosti (napr. pri otázkach o cene pri verejnom obstarávaní), distribúciou alebo iným využívaním materiálov, ktoré webová stránka www.mentorshop.eu obsahuje. Vzhľadom na autorské a patentové práva si firma Mentor sp.j. vyhradzuje všetky práva k obsahu stránky www.mentorshop.eu.

 40. Ako výrobca edukačných pomôcok, didaktických tabúľ, exteriérových edukačných hier atď. pripúšťame možnosť zásahu do graficko-obsahového návrhu už existujúcich produktov v počte 2-3 zásahy do projektu. V prípade, že je zásahov viac, bude táto práca navyše spoplatnená, čo musí byť vopred dohodnuté.

 41. Zadávateľ individuálneho grafického projektu sa zaväzuje vylúčiť firmu Mentor sp.j., vlastníka webovej stránky www.mentorshop.eu, zo všetkých možných záležitostí týkajúcich sa nárokov tretích strán na kompenzáciu za porušenie ich práv, ako aj vylúčiť firmu Mentor sp.j. zo zodpovednosti za zdrojové materiály predložené zadávateľom projektu, napríklad zrealizované práce, hotové spracovania tabúľ alebo hier, texty, fotografie, mapy, ilustrácie, rytiny atď.

 42. Produkty, ktoré sú personalizované (ologované), nie je možné vrátiť.

 43. Firma Mentor sp.j. si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok.

 

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl