Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu na trhu a neustály nárast cien vstupných materiálov sú ceny uvedené pri produktoch iba informačné.

V prípade záujmu o cenovú ponuku napíšte prosím na e-mailovú adresu lucia.hankova@mentorshop.eu.

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov
Zásady ochrany a spracovania osobných údajov slúžia na vysvetlenie toho, aké osobné údaje zbierame a ako ich používame. Tento dokument je veľmi dôležitý, preto Vás žiadame o dôkladné oboznámenie sa s jeho obsahom. 

Čo sú to osobné údaje?
Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje patrí najmä: meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa; môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ("zákon o ochrane osobných údajov"). 

Čo je spracovanie osobných údajov?
Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca osobných údajov?
Správcom osobných údajov je firma:
Mentor sp. j. so sídlom v Przyrowie, 14b, 78-320 Połczyn-Zdrój, Poľsko; NIP: 672-18-82-542; zapísaná do Rejestru Przedsiębiorców vedeného inštitúciou Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod číslom KRS 0000616907.

a výhradný distribútor produktov firmy Mentor na Slovensku:
Ing. Lucia Hanková so sídlom Hollého 200/18, 073 01 Sobrance, Slovensko; IČO: 50892118, DIČ: 1078424215, IČ DPH: SK1078424215, zapísaná v ŽR OÚ Michalovce, č. živnostenského registra 840-23785. 

Účel spracovania osobných údajov:
Ako správca osobných údajov budeme spracovávať osobné údaje za účelom:
a) realizácie objednávky zákazníka na základe objednávky cez internetový obchod mentorshop.eu, na základe súhlasu zákazníka (Zákon o ochrane osobných údajov, § 13, odstavec 1a),
b) realizácie objednávky zákazníka na základne objednávky zaslanej e-mailom, zvyčajnou poštou, telefonicky alebo ústne (Zákon o ochrane osobných údajov, § 13, odstavec 1b),
c) poskytnutia odpovede na zaslané otázky záujemcu, ktoré predložil prostredníctvom e-mailu, zvyčajnou poštou, telefonicky alebo ústne v sídle firmy (Zákon o ochrane osobných údajov, § 13, odstavec 1b),
d) poskytnutia informácií na základe dotazu v kontaktnom formulári so súhlasom zákazníka (Zákon o ochrane osobných údajov, § 13, odstavec 1a),
e) informovania zákazníka o novinkách a zmenách v internetovom obchode prostredníctvom zasielania informácií a marketingových materiálov na základe súhlasu zákazníka (Zákon o ochrane osobných údajov, § 13, odstavec 1a),
f) vedenia účtovníctva – vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme na vystavovanie a evidenciu daňových dokladov (Zákon o ochrane osobných údajov, § 13, odstavec 1b).

Otázky:  
Otázky týkajúce sa spracovávania osobných údajov je potrebné adresovať na e-mailovú adresu: lucia.hankova@mentorshop.eu alebo admin@mentor-polska.pl.

Obdobie spracovávania osobných údajov:
Osobné údaje zákazníka/záujemcu spracovávame počas obdobia 5 kalendárnych rokov od posledného prihlásenia sa na internetovom obchode, od posledného zaslaného kontaktného formulára/mailu alebo od posledného ústneho/telefonického dopytu.   

Účtovné doklady distribútor archivuje v zmysle platnej legislatívy počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.  

Príjemcovia osobných údajov:
K osobným údajom zákazníka môžu mať prístup zamestnanci našej firmy a subdodávatelia zabezpečujúci služby pre fungovanie našej firmy.
Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.
Subdodávatelia majú prístup k osobným údajom na základe zmluvy s klauzulami o mlčanlivosti. Sú to firmy, ktoré vykonávajú programovací servis a servis počítačov, právne kancelárie, účtovnícke firmy, dopravné spoločnosti, spoločnosti poskytujúce webhostingové služby a služby internetového obchodu. Správca osobných údajov neposkytuje osobné údaje svojich zákazníkov tretím stranám ani žiadnym medzinárodným inštitúciám.

Práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov:
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: lucia.hankova@mentorshop.eu alebo admin@mentor-polska.pl.

V súlade s ochranou a spracovaním osobných údajov máte právo na:
a) prístup k svojím osobným údajom a obdŕžanie kópie osobných údajov,
b) opravu chýb svojich osobných údajov
c) výmaz osobných údajov a obmedzenie ich spracovávania,
d) prenesenie osobných údajov,
e) sťažovanie sa na Úrade na ochranu osobných údajov (pre Slovensko) alebo na Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (pre Poľsko),
f) odstúpenie od súhlasu so spracovávaním osobných údajov v každom momente. To však neovplyvňuje už spracované osobné údaje, ktoré boli spracované na základe udelenia súhlasu pred odstúpením.

Nárok na poskytnutie osobných údajov:
Poskytnutie osobných údajov má dobrovoľný charakter, ale je nevyhnutné pre realizáciu objednávok. Ak osobné údaje nebudú správcovi osobných údajov poskytnuté, realizáciu služieb a predaj produktov nebude možné vykonať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov:
S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov nevyužívame automatizované prostriedky, vrátane profilovania na základe osobných údajov poskytnutých na spracovanie. 

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl